Deneme2 « Diyar Haber

19 Mayıs 2024 - 04:58

Deneme2

Deneme2
Son Güncelleme :

23 Ocak 2024 - 14:18

19 views

1.Pazar Nedir?

Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kar amaçlı yada kar amaçsız her türlü mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılar arasında el değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yerdir.

2.Pazar Bölümlendirme Nedir?

Pazardaki tüketicileri ortak özelliklerine göre homojen gruplara ayırma sürecine verilen addır.

3.Pazar Bölümlendirmenin yararları Nelerdir?

-Firmanın kaynaklarını daha etkin kullanmasını sağlar.

-Tüketici ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlar.

-Pazar bölümlendirme sırasında pazardaki rakipler daha iyi tanınmış olur.

-Pazara girerken amaçlar daha net olarak belirlenir.

-Pazarda faaliyet sırasında yada sonrasında performans daha iyi değerlendirilir.

-Maliyetleri azaltır.

-Optimum pazarlama bileşeninin oluşturulmasını sağlar.

4. Pazar Bölümlendirmenin kriterleri Nelerdir?

Tüketici Pazarında; Demografik Faktörler, Psikolojik faktörler, Coğrafik faktörler, Davranışsal faktörler

Örgütsel Pazarda; Coğrafi Bölge, Örgüt özellikleri, Müşteri büyüklüğü, Ürünle ilgili faktörler

5.Hedef Pazar Nedir?

Bölümlendirme neticesinde ortaya çıkan Pazar bölümlerinden biri veya birkaçı işletmenin mal ve hizmetlerini pazarlamak için seçtiği Hedef Pazar olarak belirlenecektir.

*İşletmenin kaynakları, Ürünün özellikleri, Ürünün ürün hayat eğrisindeki yeri, Pazarın yapısı ve Rekabet durumu işletmenin Hedef Pazar seçiminde etkili faktörlerdir.

6.Konumlandırma Nedir?

Ürünü, markayı ya da örgütü, seçilen Pazar bölümleri ve örgütün imkanları bakımından en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirleme ve uygulama sürecidir.

7.Konumlandırma Haritasını harita yardımıyla açıklayınız (4 bölge hepsi bilinecek-Unsurları)

8.Ürün ve hizmet Nedir?

Ürün: Bir pazarın dikkatini çekmesi, alması, kullanması yada tüketmesi için sunulan, belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma özelliği bulunan ve değişime konu olan herşeydir.

Hizmet: Temel olarak dokunulmayan ve bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan, tüketicilere sunulduğunda fayda yada tatmin yaratan bir ürün çeşidi.

9.Çekirdek Ürün Nedir? (Üründen beklenen temel fayda)

Çekirdek Fayda: Müşterinin gerçekte satın aldığı şey. Elde etmek istediği temel yarar.

10.Somut ve Genişletilmiş ürün Nedir? (Ürün düzeyleri)

Somut Ürün: Marka adı, ambalaj, kalite düzeyi (cep tel. tasarımı, markası, özellikleri)

Zenginleştirilmiş Ürün: Ek hizmet ve fayda; dağıtım ve krediler, garanti, servis, kullanım kılavuzu gibi

11.Ürünleri tüketim biçimlerine göre sınıflandırınız.

-Tüketim Malları

-Endüstriyel Mallar

12.Tüketim ürünlerinin çeşitlerini yazınız.

Kolayda Mallar, Beğenmeli Mallar, Özellikli Mallar, Aranmayan Mallar

13.Kolayda, beğenmeli, aranmayan mallar Nelerdir?

Kolayda Mallar: Sıklıkla yada acilen satın alınan, düşük fiyatlı, satın almak için çok çaba harcanmayan ve çok sayıda satış yeri bulunan mallardır.

Beğenmeli Mallar: Daha az sıklıkla satın alınan, daha yüksek fiyatlı, daha az satış yeri olan ve karşılaştırmalı satın alma yapılan mallardır.

Özellikli Mallar: Tüketicilerin satın almak için yoğun çaba harcadıkları, yüksek fiyatlı, kendine özgü özellikleri olan, marka özdeşleşmesi önemli olan ve az sayıda satış yeri bulunan mallardır.

Aranmayan Mallar: Tüketicinin satın almayı düşünmedikleri ve daha fazla reklam ve kişisel satış gerektiren mallardır.

14.Ürün Hayat Eğrisini grafik yardımıyla açıklayınız. Ve her bir aşamada hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini yazınız.

Giriş: Yeni bir mamül piyasaya sunulmuş olup, tutundurma faaliyetleri çok geniş yer tutar. Ürünler maliyetleri karşılaması açısından yüksek fiyatla satılır. Ürün ancak yüksek fiyatla satılmalıdır ki maliyet az da olsa tölere edilebilsin.

Büyüme: Ürün kalitesini geliştir ve yeni ürün özellikleri geliştirilmiş stil ilave eder.

Yeni modeller ve yan ürünler ilave edilir.

Yeni Pazar bölümlerine girer.

Dağıtım safhasını genişletir ve yeni dağıtım kanallarına girer.

Ürünün farkında olunması reklamından, ürünün tercih edilmesi reklamına geçilir.

Fiyat üzerinde hassas olan diğerlerini çekmek için fiyatları düşürür.

Fiyatlarda indirime gidilir.

Olgunluk: Bu aşamada ürünün ambalajında ve özelliklerinde bazı yenilikler yapılır, ürün hattına yeni hatlar eklenir veya ürün derinleştirilir, kullanıcı olmayanlar marka kullanıcılarına dönüştürülmeye çalışılarak rakiplerin müşterilerini çekmek istenir. Yenilikçi ürünler bu aşamada daha uygundur. Ürünün başka kullanım alanlarında tanıtılması, pazar bölümlerinin genişletilmesi, kalitenin geliştirilmesi, dizaynda yapılan yenilikler, tutundurma çabalarının ürün ve marka farklılaşmasına yönelik olmasıdır.

Düşüş: Fiyatta indirimler yapılarak tutundurma çabalarında vurgulanır. Şirket güçlü dağıtım kanallarına sahipse bir başka şirkete satılabilir ve böyle bir durumda tüm karar alma süreci diğer şirkete geçer. İşletmenin bu dönem için atacağı en makul adım yeni bir mamul üzerinde çalışmaktır.

15.Pazara giriş stratejileri Nelerdir? Pazara nüfuz etme ve pazarın kaymağını alma nedir açıklayınız.

-Pazarın kaymağını almak;

Pazarın kaymağını çabucak almak; Potansiyel pazarın büyük bir kısmının üründen haberdar olmadığı zaman, haberdar olanların da ürünü, istenilen fiyattan almağa hazır oldukları dönemdir. Ürünün fiyat ve promosyon seviyesi yüksektir.

Pazarın kaymağını yavaş yavaş almak; Yeni ürünün yüksek fiyat ve düşük bir promosyonla sunulmasıdır. Müşterinin yüksek fiyat ödemeye hazır olduğu dönemdir.

-Pazara Nüfuz etmek;

Pazara Süratle Nüfuz etmek; Düşük fiyatlı ürünün yüksek bir promosyon harcaması ile sunulmasıdır. Bu strateji aşağıdaki durumlarda söz konusudur.

Pazar büyük olduğu zaman ve Pazar üründen haberdar olmadığı zamanlarda söz konusudur.

Pazara yavaş yavaş Nüfuz emek; Düşük fiyat ve düşük seviyedeki promosyonla ürünün sunulması söz konusudur.

16.Dar anlamda ve geniş anlamda Fiyat Nedir? Açıklayınız.

 • Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı.
 • Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı

17.Temel fiyatlandırma Yaklaşımları Nelerdir?

1-Değer yönlü Fiyatlama

2-Maliyet yönlü Fiyatlama

3-Rekabet yönlü Fiyatlama

18.Fiyatlandırma türleri Nelerdir? Psikolojik, sosylojik v.s. herhangi birini açıklayınız.

 • İndirim
 • Bölümlere göre fiyatlama
 • Psikolojik fiyatlama; Fiyatın yaratacağı psikolojik etki düşünülür. Yüksek fiyatlı ürünlerin yüksek kaliteli algılanabilir. Belirlenen fiyatın tüketiciyi etkileyecek başka biçimde sunulması. (Örn, 100 TL yerine 99 TL gibi; bir grup ayakkabılar 100 , diğer grup ayakkabılar 160 TL
 • Tutundurma amaçlı fiyatlama
 • Coğrafi fiyatlama
 • Dinamik fiyatlama

19.Tutundurma Nedir?

İşletme tarafından hedef pazara gönderilen ve alıcılarla iletişim kurmak için ve hizmetlerle ilgili bilgi vererek, işletme yararına gerekli diğer değişiklikleri sağlamaya yönelik mesajların iletilmesine ilişkin pazarlama çabalarıdır.

20.Tutundurmanın Amacı ve Alıcıların mesaja tepki vermesine göre mesajların iletilme şeklini yazınız. (AIDA)

 • A (Attention-awareness): Alıcının dikkati çekilir, bilgi verilir
 • I (Interest): İlgi uyandırılır
 • D (Desire): Arzu yaratılır
 • A (Action): Harekete geçilir.

21.Tutundurma Karma Araçları Nelerdir? Açıklayınız. (Reklam, kişisel satış herhangi birini)

 • Reklam / Advertising ; Belirli bir ücret karşılığında, bir organizasyonun kitle iletişim araçlarıyla hedef pazara fikirlerini, mallarını, hizmetlerini tanıtmasıdır.
 • Satış tutundurma / Sales Promotion
 • Halkla İlişkiler / Public Relations
 • Kişisel Satış / Personal Selling
 • Doğrudan Pazarlama / Direct Marketing

22.Reklam ve Kişisel satışı karşılaştırınız.

Reklam;

 • Coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış alıcılara ulaşılmasını sağlar.
 • Bir mesaj defalarca tekrarlanabilir.
 • Kişisel değildir. Tek yönlü iletişim söz konusudur.
 • Çok maliyetli olabilir (özellikle bazı medya araçları için)

Kişisel Satış;

 • İki ya da daha fazla kişi arasındaki ilişkiyi içerir.
 • Tercihlerin oluşmasında en etkili araçtır.
 • En pahalı tutundurma aracıdır.
 • Uzun dönemli bağlılık yaratır.

23.Dağıtım Nedir? Dağıtımı önemli kılan unsurlar Nelerdir?

Pazarlama karması unsurlarının üçüncüsü olan dağıtım, ürünlerin alıcıya ulaştırılması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla üretilen veya ticareti yapılacak ürünlerin, hedeflenen müşteri kitlesine nasıl ulaştırılacağı dağıtım faaliyetleri kapsamında ele alınır.

24.Dağıtım Stratejileri Nelerdir?

 • Müşteri ihtiyaçlarının analizi
 • Kanal hedeflerini belirle
 • Alternatif geliştir
 • Alternatifleri değerlendirme

25.Tedarik Zincirinde bulunan unsurları şekil yardımıyla yazınız.

26.Tedarik zincirinde bazı unsurların tedarik zincirinde bulunup bulunmamasının neye göre değişkenlik göstereceğini tartışınız. (Örneğin;Bilgi çağında Üreticiden direk satın alınan ürünler olabiliyor)

İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve internetin yaygınlaşması, piyasalardaki yer ve zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırarak, tarafların yeni buluşma noktasının internette olmasını sağlamıştır. İnternet, sürekli artan rekabet şartlarında işletmenin faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi için piyasalar, ürünler, müşteriler, tedarikçiler, rakipler ile ilgili bilgileri elde etmede önemli kaynaklardan biri olarak kullanımı sürekli olarak artmaktadır. E-posta ile yüzlerce işletmeye veya zincir üzerindeki işletmeler ile aynı anda mesaj bilgi alışverişi yapılabilmesi, işletmelere önemli zaman ve emek tasarrufu sağlayarak, hazırlanan ve kısa bir süre içinde değiştirilebilen web sayfaları veya elektronik katalogları ile müşteri gereksinimleri anında tespit edilmesini, işletmeler arasındaki iletişim arttırılarak çalışma planlarının daha güvenli bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadır. Buna göre, internet ve e-ticaretin işletmelere faydası, maliyetlerin azaltılmasından daha önemli bir düzeydedir.

Temel olarak internet, zincir üzerindeki işletmeler arasındaki itilafların, uyumsuzlukların azaltılmasına, ağ üzerindeki her bir aşamada müşteri memnuniyetinin arttırılmasına olumlu oranda katkıda bulunmaktadır (Boyle ve Alwitt, 1999). İnternet, bu özellikleri ile çok sayıda alıcı ve satıcının tek bir piyasada (sanal ortamda) bir araya gelmesini sağlayan en önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

27.Dağıtım Stratejileri ile Ürün Çeşitleri ve Tutundurma Karma araçları arasında nasıl bir ilişki vardır? (Ürün, dağıtım ve tutundurmanın kesişmesi)

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.