deneme « Diyar Haber

12 Haziran 2024 - 16:00

deneme

deneme
Son Güncelleme :

23 Ocak 2024 - 14:06

16 views
 1. Pazar Nedir? Pazar alıcılarla satıcıların buluştuğu yerdir. Alıcılar bir mal ya da hizmeti talep ederken işletmeler ise satıcı olarak mal ve hizmeti pazara arz etmektedirler. Alıcılarla satıcıların serbest bir biçimde karşılaştıkları, kar amaçlı ya da kar amaçsız her türlü mal ve hizmetlerin alıcı ve satıcılar arasında el değiştirildiği veya değişim fiyatının oluştuğu yerdir.
 2. Pazar Bölümlendirme Nedir?

Pazardaki tüketicileri ortak özelliklerine göre homojen gruplara ayırma sürecine verilen addır.

 • Pazar Bölümlendirmenin yararları Nelerdir?

Pazar bölümlendirmenin faydaları sayılırken genellikle işletme için olan faydalar sayılır. Peki, pazar bölümlendirme tüketiciler için ne gibi yararlar sağlamaktadır?

Pazar bölümlendirmenin hem tüketicilere hem de işletmelere pek çok yararı bulunmaktadır:

 1. İşletme, pazarı bölümlendirerek kaynaklarını daha etkin kullanır.
 2. Tüketici beklentileri ve ihtiyaçları daha iyi karşılanır.
 3. Pazardaki rekabet ve değişimler daha iyi izlenir.
 4. Pazarlama maliyetleri azaltılabilir.
 • Optimum pazarlama bileşeninin oluşturulmasını sağlar.
 • Tutundurma mesajları daha spesifik olarak belirlenir.
 • İşletme en karlı pazar bölümüne yönelir.

4.     Pazar Bölümlendirmenin kriterleri Nelerdir?

 1. Tüketici Pazarında; Demografik Faktörler, Psikolojik faktörler, Coğrafik faktörler, Davranışsal faktörler
  1. Örgütsel Pazarda; Coğrafi Bölge, Örgüt özellikleri, Müşteri büyüklüğü, Ürünle ilgili faktörler
 • Hedef Pazar Nedir?

Bölümlendirme neticesinde ortaya çıkan Pazar bölümlerinden biri veya birkaçı işletmenin mal ve hizmetlerini pazarlamak için seçtiği Hedef Pazar olarak belirlenecektir.

Hedef pazarın seçilmesi;

 1. İşletmenin kaynaklarına,
  1. Rekabet durumuna,
  1. Pazarda yer alan tüketicilerin beklentileri ve tatmin durumuna ve
  1. Ürünün özelliklerine

göre yapılmaktadır. Girilecek olan pazardaki fırsatlar, rakiplerin muhtemel tepkileri göz önüne alınarak yoğunlaştırılmış pazarlama, farklıla

 • Konumlandırma Nedir?

İşletme pazara bir ürün sunduğu (lansman) zaman bu ürünün diğerlerinden farkının ne olacağı, ürününtüketicilerin bu ürünü nasıl algılayacakları işletme yöneticilerince belirlenmek istenmektedir. Bu durum bir tür algılama yönetimidir. Pazarlama literatüründe buna konumlandırma adı verilmektedir.

Ürünü, markayı ya da örgütü, seçilen Pazar bölümleri ve örgütün imkanları bakımından en uygun yere yerleştirmede tüketicinin algılarını, tutumlarını ve ürün kullanma alışkanlıklarını belirleme ve uygulama sürecidir.

 • Konumlandırma Haritasını harita yardımıyla açıklayınız (4 bölge hepsi bilinecek-Unsurları)
 • Ürün ve hizmet Nedir?

Ürün: Ürün somut ve soyut özelliklerden oluşan ve bir ihtiyaç ve isteği karşılamak üzere pazara sunulan bir bütün olarak tanımlanabilir. Bir pazarın dikkatini çekmesi, alması, kullanması ya da tüketmesi için sunulan, belirli bir ihtiyacı ve isteği doyurma özelliği bulunan ve değişime konu olan her şeydir.

Hizmet: Temel olarak dokunulmayan ve bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan, tüketicilere sunulduğunda fayda ya da tatmin yaratan bir ürün çeşidi.

Tüketim ürünleri, kullanım biçimlerine göre de sınıflandırılabilir. Buna göre ürünler: kolayda, beğenmeli, lüks ve aranmayan ürünler şeklinde sınıflandırılır. Ekmek, gazete, çay, deterjan, sabun, şehir içi ulaşım gibi günlük hayatta sık tüketilen ya da kullanılan ürünler kolayda ürün olarak adlandır.

 • Çekirdek Ürün Nedir? (Üründen beklenen temel fayda)

Çekirdek Fayda: Müşterinin gerçekte satın aldığı şey. Elde etmek istediği temel yarar.

 1. Somut ve Genişletilmiş ürün nedir? (Ürün düzeyleri)

Somut Ürün: Marka adı, ambalaj, kalite düzeyi (cep tel. tasarımı, markası, özellikleri)

Zenginleştirilmiş Ürün: Ek hizmet ve fayda; dağıtım ve krediler, garanti, servis, kullanım kılavuzu gibi

 1. Ürünleri tüketim biçimlerine göre sınıflandırınız.

Ürünlerin Sınıflandırılması

Tüketim Malları

1) Endüstriyel Mallar

12.     Tüketim ürünlerinin çeşitlerini yazınız.

 1. Kolayda, beğenmeli, Özellikli ve Aranmayan mallar Nelerdir?
 2. Kolayda Mallar: Sıklıkla ya da acilen satın alınan, düşük fiyatlı, satın almak için çok çaba harcanmayan ve çok sayıda satış yeri bulunan mallardır.
 3. Beğenmeli Mallar: Daha az sıklıkla satın alınan, daha yüksek fiyatlı, daha az satış yeri olan ve karşılaştırmalı satın alma yapılan mallardır.
 4. Özellikli Mallar: Tüketicilerin satın almak için yoğun çaba harcadıkları, yüksek fiyatlı, kendine özgü özellikleri olan, marka özdeşleşmesi önemli olan ve az sayıda satış yeri bulunan mallardır.
 5. Aranmayan Mallar: Tüketicinin satın almayı düşünmedikleri ve daha fazla reklam ve kişisel satış gerektiren mallardır.
 1. Ürün Hayat Eğrisini grafik yardımıyla açıklayınız. Ve her bir aşamada hangi stratejilerin izlenmesi gerektiğini yazınız.

Pazara girdikten sonra kabul gören ürünlere talep artar. Bu evre ürün hayat eğrisinin büyüme dönemidir. Büyüme dönemi ürün ve pazarın özelliği, rakiplerin ataklarına bağlı olarak kısa veya uzun sürebilir. Bu dönemde firma genel olarak ürünü tanıtan tutundurma çabalarından kendi markasını tutundurmaya yönelik çabalara ağırlık vermeye başlar. Dağıtım daha fazla noktaya yapılır ve fiyatlar rakiplerin ataklarına göre ayarlanmaya çalışılır.

Giriş: Yeni bir mamül piyasaya sunulmuş olup, tutundurma faaliyetleri çok geniş yer tutar. Ürünler maliyetleri karşılaması açısından yüksek fiyatla satılır. Ürün ancak yüksek fiyatla satılmalıdır ki maliyet az da olsa tölere edilebilsin. Giriş döneminde, Ürünün pazara ilk girdiği, az satıldığı dönemdir. İşletme, dağıtım ve tutundurma yatırımları yapsa da bu dönemde kar edemez. Satışlar yavaş yavaş artar. Yeni ürünü, acil ihtiyaç duyan, satın almaya mali gücü yeten kişiler satın alırlar. Bu dönemde, yeni ürün nitelikleri alıcı istekleri doğrultusunda pazar araştırmalarıyla sıkça düzenlenir. Yeni ürünler geliştirmenin maliyeti çok yüksektir ve zarar ihtimali yüksektir. Bazı ürünler giriş dönemini geçemeyebilmektedir. Tutundurulamayabilir.

Büyüme: Ürün kalitesini geliştirir ve yeni ürün özellikleri geliştirilmiş stil ilave eder.

Gelişme Döneminde, bu dönemde, satışlar hızlı artar. Kar yükselişe ve bir süre sonra yeniden düşüşe geçer. Ürün pazarda alıcılarca benimsenirse, pazarda ürüne rekabet başlar. Bu dönem, ürün sürekliliği için kritiktir. Çünkü ürünün başarısı tepkiler görür.

 1. Yeni modeller ve yan ürünler ilave edilir.
  1. Yeni Pazar bölümlerine girer.
  1. Dağıtım safhasını genişletir ve yeni dağıtım kanallarına girer.
  1. Ürünün farkında olunması reklamından, ürünün tercih edilmesi reklamına geçilir.
  1. Fiyat üzerinde hassas olan diğerlerini çekmek için fiyatları düşürür.
  1. Fiyatlarda indirime gidilir.

Olgunluk Dönemi: Satış artışı azalan oranda sürer. Maksimum seviyeden sonra azalma eğilimine girer. Bu dönemde rekabetle karakterize edilir. Bu aşamada ürünün ambalajında ve

özelliklerinde bazı yenilikler yapılır, ürün hattına yeni hatlar eklenir veya ürün derinleştirilir, kullanıcı olmayanlar marka kullanıcılarına dönüştürülmeye çalışılarak rakiplerin müşterilerini çekmek istenir. Yenilikçi ürünler bu aşamada daha uygundur. Ürünün başka kullanım alanlarında tanıtılması, pazar bölümlerinin genişletilmesi, kalitenin geliştirilmesi, dizaynda yapılan yenilikler, tutundurma çabalarının ürün ve marka farklılaşmasına yönelik olmasıdır.

Düşüş: Fiyatta indirimler yapılarak tutundurma çabalarında vurgulanır. Şirket güçlü dağıtım kanallarına sahipse bir başka şirkete satılabilir ve böyle bir durumda tüm karar alma süreci diğer şirkete geçer. İşletmenin bu dönem için atacağı en makul adım yeni bir mamul üzerinde çalışmaktır. Düşüş Gerileme Döneminde, Satışlar ve karlılık, teknoloji gelişimleri, toplumsal eğilim değişimleri vb. nedenlerle azalır veya kesilir. Bu durumda ürün, ürün karmasından çıkarılır veya dağıtım ağı daraltılır.

 1. a) Pazara giriş stratejileri Nelerdir? Pazarlama stratejileri nelerdir?

6 Adımda Planınızı Oluşturun

 1. Başarılı bir pazarlama stratejisi şunları sağlayacaktır:
 2. Yeni müşteriler kazanma.
 3. Satışları ve geliri artırma.
 4. Mevcut müşterilerinizi daha fazla harcamaya teşvik etme.
 5. Yeni ürün ve hizmetlerin lansmanını destekleme.
 6. Markanızı pazarda daha iyi konumlandırma ve pazar payını artırma.
 • Pazara nüfuz etme ve pazarın kaymağını alma nedir açıklayınız.
 • Pazarın kaymağını almak;
 • Pazara Giriş Stratejileri Nelerdir: Pazara giriş stratejisi, bir girişimin yeni ürün için yeni müşteriler elde etmek amacıyla uyguladığı plandır. Bir startup için pazara girerken en önemli hususlardan biri satış döngüsüdür. Zamanınız, paranız ve kaynaklarınız sınırlı olduğunda satış döngünüz daha fazla riske sahip olur. Ürününüzün doğru bir şekilde iletilmesini ve müşterilere ulaştırılmasını sağlayan bir satış planı olmadan da ürün veya hizmet lansmanı yapmamalısınız. Pazara Açılma (GTM) stratejisi, bir şirketin hedef müşterilerine nasıl ulaşacağını ve iş hedeflerine nasıl ulaşacağını özetleyen kapsamlı bir plandır.
 • Pazarın kaymağını çabucak almak; Potansiyel pazarın büyük bir kısmının üründen haberdar olmadığı zaman, haberdar olanların da ürünü, istenilen fiyattan almağa hazır oldukları dönemdir. Ürünün fiyat ve promosyon seviyesi yüksektir.
 • Pazarın kaymağını yavaş yavaş almak; Yeni ürünün yüksek fiyat ve düşük bir promosyonla sunulmasıdır. Müşterinin yüksek fiyat ödemeye hazır olduğu dönemdir.
 • Pazara Nüfuz etmek; Pazara Süratle Nüfuz etmek; Düşük fiyatlı ürünün yüksek bir promosyon harcaması ile sunulmasıdır. Bu strateji aşağıdaki durumlarda söz konusudur.Pazar büyük olduğu zaman ve Pazar üründen haberdar olmadığı zamanlarda söz konusudur.
 • Pazara yavaş yavaş Nüfuz emek; Düşük fiyat ve düşük seviyedeki promosyonla ürünün sunulması söz konusudur.

16.      Fiyat Dar anlamda ve geniş anlamda Fiyat Nedir? Açıklayınız.

 1. Dar anlamda Fiyat, mal ya da servis için ödenen para miktarı.
  1. Geniş anlamda Fiyat, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı

17.      Temel fiyatlandırma Yaklaşımları Nelerdir?

 1. Değer yönlü Fiyatlama
 2. Maliyet yönlü Fiyatlama
 3. Rekabet yönlü Fiyatlama

18.         Fiyatlandırma türleri Nelerdir? Psikolojik, Sosyolojik v.s. herhangi birini açıklayınız.

 1. İndirim
 2. Bölümlere göre fiyatlama
 3. Tutundurma amaçlı fiyatlama
 4. Coğrafi fiyatlama
 5. Dinamik fiyatlama
 6. Psikolojik fiyatlama;

Fiyatın yaratacağı psikolojik etki düşünülür. Yüksek fiyatlı ürünlerin    yüksek    kaliteli algılanabilir. Belirlenen fiyatın tüketiciyi etkileyecek başka biçimde sunulması. (Örn, 100 TL yerine 99 TL gibi; bir grup ayakkabılar 100 , diğer grup ayakkabılar 160 TL

19.    Tutundurma Nedir?

İşletme tarafından hedef pazara gönderilen ve alıcılarla iletişim kurmak için ve hizmetlerle ilgili bilgi vererek, işletme yararına gerekli diğer değişiklikleri sağlamaya yönelik mesajların iletilmesine ilişkin pazarlama çabalarıdır.

 • Tutundurmanın Amacı ve Alıcıların mesaja tepki vermesine göre mesajların iletilme şeklini yazınız. (AIDA)
 • A (Attention-awareness): Alıcının dikkati çekilir, bilgi verilir
 • I (Interest): İlgi uyandırılır
 • D (Desire): Arzu yaratılır
 • A (Action): Harekete geçilir.
 1. Reklam / Advertising; Belirli bir ücret karşılığında, bir organizasyonun kitle iletişim araçlarıyla hedef pazara fikirlerini, mallarını, hizmetlerini tanıtmasıdır.
 2. Satış tutundurma / Sales Promotion
 3. Halkla İlişkiler / Public Relations
 4. Kişisel Satış / Personal Selling
 5. Doğrudan Pazarlama / Direct Marketing
 • Reklam ve Kişisel satışı karşılaştırınız. Reklam

Reklam Kimliği belirli bir kaynak tarafından bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında kişisel olmayan ve bedeli ödenmiş bir iletişim biçimidir. Bedelinin ödenmiş olması reklam mesajının yayınlanması için zaman ya da yerin satın alınmış olmasını ifade eder.

Kişisel Satış

Kişisel satışta alıcı ve satıcı arasında doğrudan bir ilişki gerçekleşir. Yüz yüze ya da elektronik iletişim ortamlarıyla gerçekleşen bu iletişim ve etkileşim pazarlamacıya iletişim esnekliği kazandırır. Kişisel satışta satışçı mesajı tüketicinin özellikli ihtiyaçlarına ya da durumuna uyarlayabilir.

Reklam;

 1. Coğrafi olarak geniş bir alana yayılmış alıcılara ulaşılmasını sağlar.
 2. Bir mesaj defalarca tekrarlanabilir.
 3. Kişisel değildir. Tek yönlü iletişim söz konusudur.
 4. Çok maliyetli olabilir (özellikle bazı medya araçları için)

Kişisel Satış;

 1. İki ya da daha fazla kişi arasındaki ilişkiyi içerir.
 2. Tercihlerin oluşmasında en etkili araçtır.
 3. En pahalı tutundurma aracıdır.
 4. Uzun dönemli bağlılık yaratır.
 • Dağıtım Nedir? Dağıtım Stratejileri Nelerdir. Dağıtımı önemli kılan unsurlar Nelerdir?

a) Dağıtım Nedir? Dağıtım konusu ürünün özelikleri, pazarın ve talebin yapısı, rekabet durumu ve dağıtım kanallarında yer alan aktörler dikkate alınarak dağıtım politikaları oluşturulur. Başlıca üç değişik dağıtım politikasından söz edilmektedir.

Pazarlama karması unsurlarının üçüncüsü olan dağıtım, ürünlerin alıcıya ulaştırılması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla üretilen veya ticareti yapılacak ürünlerin, hedeflenen müşteri kitlesine nasıl ulaştırılacağı dağıtım faaliyetleri kapsamında ele alınır. Örneğin bir ürünün toptancı ve perakendeci şeklinde iki katmanlı bir kanaldan geçerek tüketiciye

varması planlandığında kanal marjları ve lojistik maliyetleri, üretim maliyetinin üzerine çıkabilmektedir. O nedenle dağıtım ile ilgili faaliyetlerin de titizlikle planlanması gereklidir. Bu planlamada öncelikle dağıtım kanalı tasarımı yapılmalıdır.

 • Dağıtım Stratejileri Nelerdir? Dağıtım stratejileri, bir ürünün veya hizmetin tüketicilere ulaştırılmasını planlamak ve yönetmek için kullanılan stratejik yaklaşımları ifade eder. Pazarlama teknikleri ise ürün veya hizmetin pazarlanması, tanıtılması ve tüketiciyle etkileşim kurulması için kullanılan çeşitli yöntemleri içerir.

Dağıtım Politikaları/Stratejileri

Dağıtım konusu ürünün özelikleri, pazarın ve talebin yapısı, rekabet durumu ve dağıtım kanallarında yer alan aktörler dikkate alınarak dağıtım politikaları oluşturulur. Başlıca üç değişik dağıtım politikasından söz edilmektedir.

Yoğun Dağıtım

Kolayda ürünler olarak daha önce adlandırılan ve gündelik hayatta sık kullanılan ürünlerin çok sayıda satış noktasında bulunması gerekir. Hiçbir tüketici bir ekmek, gazete ya da süt almak için saatlerce uğraşmak istemez. Yoğun dağıtım ağında, büfe gibi, bakkal ve manav gibi çok sık dağıtımcıya ihtiyaç vardır. Rekabetin yoğun, tüketici talebinin yüksek olduğu ve buna bağlı olarak sunum kolaylığı olan ürünlerde bu tür dağıtım tercih edilmektedir. Bu pazarların uluslararası, ulusal ve yöresel pazarlar olması sonucu değiştirmez. Tüm pazar yerine sadece talebin yoğun olduğu tüm pazarlarda sunum yapmakla da yoğun dağıtım politikası uygulanmış olur. Bir mal süpermarkette sunulacaksa pazardaki tüm süpermarketlere dağıtılması gibi.

Sınırlı Dağıtım

Tüketici beğenisine bağlı, mobilya, giyim ürünleri, konut sektörü gibi ürünlerin beğenmeli ürünler olarak isimlendirildiği daha önce ifade edilmişti. Bu tür ürünler ihtiyaç ortaya çıktıkça karşılanma yoluna gidileceği için kolayda ürünlere göre daha sınırlı sayıda dağıtım yolu tercih edilir.

Seçimlik Dağıtım

Özellikli yani lüks ürünler ise oldukça sınırlı sayıda satış noktasında vardır. Ürünler de daha az sayıda olur, tüketici de sınırlı sayıdadır.

Bu yüzden lüks ürünler için belki bazı bölgelerde sınırlı sayıda satış noktası yeterlidir. Bu tür dağıtımda satış noktası yer seçiminde dikkatli olunmalıdır.

Ürüne ilk etapta talep gösterecek tüketicilerin kümeleştikleri yerler özenle belirlenmelidir

 1. Müşteri ihtiyaçlarının analizi
 2. Kanal hedeflerini belirle
 3. Alternatif geliştir
 4. Alternatifleri değerlendirme
 • Tedarik Zincirinde bulunan unsurları şekil yardımıyla yazınız.
 • Tedarik zincirinde bazı unsurların tedarik zincirinde bulunup bulunmamasının neye göre değişkenlik göstereceğini tartışınız. (Örneğin; Bilgi çağında Üreticiden direk satın alınan ürünler olabiliyor)

İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve internetin yaygınlaşması, piyasalardaki yer ve zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırarak, tarafların yeni buluşma noktasının internette olmasını sağlamıştır.

İnternet, sürekli artan rekabet şartlarında işletmenin faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürmesi için piyasalar, ürünler, müşteriler, tedarikçiler, rakipler ile ilgili bilgileri elde etmede  önemli  kaynaklardan  biri  olarak  kullanımı  sürekli  olarak  artmaktadır.

E-posta ile yüzlerce işletmeye veya zincir üzerindeki işletmeler ile aynı anda mesaj bilgi alışverişi yapılabilmesi, işletmelere önemli zaman ve emek tasarrufu sağlayarak, hazırlanan ve kısa bir süre içinde değiştirilebilen web sayfaları veya elektronik katalogları ile müşteri gereksinimleri anında tespit edilmesini, işletmeler arasındaki iletişim arttırılarak çalışma planlarının daha güvenli bir şekilde hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktadır. Buna göre, internet ve e-ticaretin işletmelere faydası, maliyetlerin azaltılmasından daha önemli bir düzeydedir.

Temel olarak internet, zincir üzerindeki işletmeler arasındaki itilafların, uyumsuzlukların azaltılmasına, ağ üzerindeki her bir aşamada müşteri memnuniyetinin arttırılmasına olumlu oranda katkıda bulunmaktadır (Boyle ve Alwitt, 1999). İnternet, bu özellikleri ile çok sayıda alıcı ve satıcının tek bir piyasada (sanal ortamda) bir araya gelmesini sağlayan en önemli araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Dağıtım Stratejileri ile Ürün Çeşitleri ve Tutundurma Karma araçları arasında nasıl bir ilişki vardır? Stratejik olarak açıklayınız. (Kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürenler, aranmayan Ürünler ) Ürün, dağıtım ve tutundurmanın kesişmesi.

Cevap: Dağıtım Stratejileri Nelerdir? (24 Soruda da geçmektedir) Dağıtım stratejileri, bir ürünün veya hizmetin tüketicilere ulaştırılmasını planlamak ve yönetmek için kullanılan stratejik yaklaşımları ifade eder. Pazarlama teknikleri ise ürün veya hizmetin pazarlanması, tanıtılması ve tüketiciyle etkileşim kurulması için kullanılan çeşitli yöntemleri içerir.

Ürün Çeşitleri

Etkili pazarlama programı için ürünü sınıflandırmak çok önemlidir. İki tür ürün vardır ve iki geniş kategoride sınıflandırılabilir.

 1. Tüketici Ürünleri

Tüketici ürünleri, müşteri tarafından tüketim için veya ev kullanımı için kullanılan ürünlerdir. Tüketici ürünleri ayrıca sınıflandırılır ve ayrılır:

 1. Hazır Ürünler
  1. Alışveriş Ürünleri
  1. Özel ürünler
  1. Aranmayan Ürünler
 2. Ticari ve Endüstriyel Ürünler

Bireyler ve Kuruluşlar, ticari faaliyette daha ileri düzeyde ultimasyon için endüstriyel ürünler satın alır veya başka ürünlerde kullanabilir. Endüstriyel ürünlerin temel amacı, ürünleri ticari faaliyette kullanmak ve kar elde etmektir.

2. Endüstriyel ürün türleri aşağıdadır

 1. Malzeme ve Parçalar
  1. İşlenmemiş içerikler
  1. İmalat Malzemeleri ve Parçaları
 • Sermaye Kalemleri
  • Kurulum
  • Aksesuar Ekipmanı

Bir işletmenin iletişim amaçlarını yerine getirmek için kullanılan araçlar, tutundurma karması olarak adlandırılmaktadır.

Tutundurma karmasını oluşturan araçları;

 1. Reklam,Doğrudan pazarlama,Satış tutundurma,Duyurum/halkla ilişkilerKişisel satış olarak sayabiliriz.

Tutundurma Nedir. Ticari satış sağlayanların; ürün ya da hizmetleri hakkında

tüketicilerini ilgilendirmek, belirli hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek için kullandıkları yöntemlere ‘tutundurma’ denir.

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.